Panduan Zakat Maal

Zakat Maal (Harta) adalah zakat hasil perniagaan yang dikeluarkan oleh muzaki individu atau badan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tujuan membayar zakat yaitu untuk membersihkan diri dari harta benda yang dimilikinya. Hukum zakat maal adalah wajib (fardhu) bagi setiap muslim apabila sudah mencapai nishab (batas wajib zakat) dan telah terkumpul dalam tempo 1 (satu) tahun sejak mencapai nishab.

Jenis Zakat Maal

  1. Zakat Emas, Perak, dan Uang.
  2. Zakat Pertanian
  3. Zakat Perdagangan
  4. Zakat Peternakan
  5. Zakat Profesi
  6. Zakat Saham